REGULAMIN - BĄBEL SZKOŁA PŁYWANIA 2024

Najlepsza Szkoła Pływania w Szczecinie...
Przejdź do treści

REGULAMIN


R E G U L A M I N    Z A J Ę Ć     S Z K O Ł Y    P Ł Y W A N I A     " B Ą B E L "

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu, w ciągu PIERWSZEGO TYGODNIA od rozpoczęcia zajęć, w przypadku raty na pierwszych zajęciach każdego miesiąca (raty płacimy w pierwszych 2 miesiącach semestru ).
2. Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Pływalni Szkoły Podstawowej Nr 56 w Szczecinie i obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
3. Uczestnik szkolenia we własnym zakresie, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, również z przyczyn od niego nie zależnych.
5. Uczestnicy kursu zobowiązani są do stosowania się do poleceń trenerów oraz ratowników.
6. Każdy uczestnik winien mieć strój kąpielowy, czepek, czyste klapki oraz ręcznik .
7. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
8. Rodzice lub opiekunowie w miarę możliwości nie wchodzą do szatni i na hale basenową. Mogą to zrobić po zakończeniu lekcji w celu odebrania dziecka od instruktora.
9. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
10. Rodzice nie wchodzą do przebieralni. (Wyjątek dzieci młodsze, które nie potrafią się samodzielnie ubrać i rozebrać i zgodnie z płcią dziecka.)
10. Istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym w semestrze opłaconym - maksymalnie 2 tygodnie od nieobecności !
11. Za nieobecności podczas kursu pieniądze nie będą zwracane. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny semestr !
12. Wplata jest równoznaczna z akceptacja regulaminu.
13. Szkoła Pływania "Bąbel" odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

Wróć do spisu treści